Inloggen

De beste en snelste webdesign /- hosting partner!    

Algemene voorwaarden

 • Categorie Algemeen

De algemene voorwaarden van SANKAL Hosting & Services zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor de levering van diensten die wordt gesloten tussen Leverancier en de natuurlijke- of rechtspersonen die de diensten afnemen (hierna: “Klant”).

Leverancier en Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als de “Partij”.

In het kader van de diensten van Leverancier kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst die op deze verwerking van toepassing is, is opgenomen in Bijlage 1 en maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes
Artikel 5 - Prijzen, facturatie en betalingen
Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 7 - Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
Artikel 8 - Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 10 - Accounts
Artikel 11 - Wijzigingen en meerwerk
Artikel 12 - Levering en levertijd
Artikel 13 - Copyright
Artikel 14 - Rechten van intellectueel eigendom
Artikel 15 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 16 - Notice and takedown
Artikel 17 - Domeinnamen en IP-adressen
Artikel 18 - SSL/TLS-certificaten
Artikel 19 - Installatie en configuratie van software
Artikel 20 - Dedicated hostingArtikel 21 - Diverse bepalingen
Artikel 21 - Diverse bepalingen
Artikel 22 - Doorlevering van diensten
Artikel 23 - Meerwerk
Artikel 24 - Opslag- en datalimieten
Artikel 25 - Fair use
Artikel 26 – Derden
Artikel 27 - Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning
Artikel 28 - Backups
Artikel 29 - Eigendomsvoorbehoud / Intellectueel eigendom
Artikel 30 - Klantdata
Artikel 31 - Aansprakelijkheid
Artikel 32 - Overmacht
Artikel 33 - Geheimhouding
Artikel 34 - Duur en beëindiging
Artikel 35 - Exit-regeling
Artikel 36 - Privacy

Bijlage 1 | Verwerking van persoonsgegevens

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van SANKAL Hosting & Services
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en SANKAL Hosting & Services.
 3. Account: iedere gebruikersinterface waarmee Klant, na het invoeren van logingegevens, (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor en door Klant opgeslagen bestanden zelf.
 4. Consument: Klant die handelt als natuurlijk persoon, niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de producten en/of diensten die Leverancier aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 7. Klantdata: alle gegevens die door Klant (of de eindgebruikers van de Diensten) worden opgeslagen via of met gebruik van de Diensten, of die anderszins door Klant (of de eindgebruikers van de Diensten) aan Leverancier beschikbaar worden gesteld.
 8. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en Klant op grond waarvan Leverancier Diensten levert aan Klant en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.
 10. Service Level Agreement: de eventuele tussen Partijen gesloten nadere overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten, welke gekoppeld wordt aan concrete en meetbare kernprestatie-indicatoren.
 11. Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen Met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere categorieën gegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.
 12. Verwerkersovereenkomst: de eventuele tussen Partijen gesloten nadere overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens, welke in een zodanig geval in de plaats treedt van Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Werkdagen: de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en andere dagen waarvan Leverancier vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
 14. Werkuren: de openingstijden van Leverancier op Werkdagen, zoals aangegeven op de Website.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

SANKAL Webdesign, Hosting & Services;
Carneool 104 (postadres, géén bezoekadres)
3316 KC  Dordrecht
Telefoonnummer: (+31) (0)78 6 472 274
E-mailadres: info @ sankalhosting.nl
KvK-nummer: 24395065
Btw-identificatienummer: NL002029857B49

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door SANKAL Hosting & Services gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door SANKAL Hosting & Services verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met SANKAL Hosting & Services verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van SANKAL Hosting & Services en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SANKAL Hosting & Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben in het geval van tegenstrijdigheden.
 7. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde met terzijdestelling van de daarvan afwijkende voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden. Klant kan alle aanvullende voorwaarden via het Overzicht Aanvullende Voorwaarden raadplegen en downloaden.
 8. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de van toepassing zijnde documenten, geldt de onderstaande rangorde. Voor het overige gelden de documenten aanvullend op elkaar.
  a. Overeenkomst;
  b. Service Level Agreement (indien van toepassing);
  c. aanvullende voorwaarden (indien van toepassing);
  d. Algemene Voorwaarden;
  e. Verwerkersovereenkomst (indien van toepassing).
 9. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle eerder voor de levering van Diensten overeengekomen (algemene) voorwaarden. Dit geldt tevens voor reeds lopende Overeenkomsten.

 Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

 1. De door SANKAL Hosting & Services gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. SANKAL Hosting & Services is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden, aan SANKAL Hosting & Services wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en SANKAL Hosting & Services zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SANKAL Hosting & Services niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 - Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat SANKAL Hosting & Services gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor SANKAL Hosting & Services van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door SANKAL Hosting & Services aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen€ 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Klant kan de Diensten direct via het contactformulier aanvragen. Klant kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Leverancier met daarin de bevestiging van de acceptatie van de aanvraag of de bevestiging van de acceptatie van de offerte door Klant. Dit moment geldt ook als ingangsdatum voor de Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2.  In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Leverancier niet gebonden aan een door een potentiële Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Leverancier.
 3. Leverancier is niet gehouden een verzoek of een aanvaarding te accepteren. Grond voor weigering vormt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
  a. het ontbreken van benodigde informatie of bescheiden noodzakelijk voor het aangaan van de Overeenkomst, waaronder ten minste zijn begrepen een kopie van een geldig, wettig identificatiemiddel, in geval van vertegenwoordiging, afdoende bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel of rechtsgeldig ondertekende machtiging;
  b. fouten in de uitgebrachte offerte;
  c. handelingsonbekwaamheid van Klant.
 4. Indien een aanvraag of aanvaarding door Leverancier wordt afgewezen, zal Leverancier Klant daarvan in beginsel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvraag of aanvaarding schriftelijk dan wel elektronisch in kennis stellen. Weigering of geen reactie door Leverancier leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.
 5. Indien Klant een Consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen de mogelijkheid om deze schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Leverancier een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Klant gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (vindbaar via de Website), maar dit is niet verplicht.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien: 
  a. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant; en
  b. Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Leverancier de Overeenkomst is nagekomen.

Artikel 7 - Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
   • Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
   • Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
   • Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
   • Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mits deze geplaatst zijn door SANKAL Hosting & Services.
 3. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 30 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 8 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. SANKAL Hosting & Services mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door SANKAL Hosting & Services’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op sankalhosting.nl geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. SANKAL Hosting & Services zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door SANKAL Hosting & Services zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal SANKAL Hosting & Services steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SANKAL Hosting & Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SANKAL Hosting & Services worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SANKAL Hosting & Services zijn verstrekt, heeft SANKAL Hosting & Services het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. SANKAL Hosting & Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SANKAL Hosting & Services kenbaar behoorde te zijn.
 5. SANKAL Hosting & Services zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft SANKAL Hosting & Services het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat SANKAL Hosting & Services hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door SANKAL Hosting & Services of door SANKAL Hosting & Services ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart SANKAL Hosting & Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10 - Accounts

 1. Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal Leverancier Klant na totstandkoming van de Overeenkomst toegang tot een Account verschaffen door het verstrekken van logingegevens, of door Klant gelegenheid te bieden zijn eigen logingegevens aan te maken.
 2. Alle Accounts en de bijbehorende logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derde partijen.
 3. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, of indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant direct alle maatregelen te nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik te voorkomen dan wel te (doen) staken.
  Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van de logingegevens of het blokkeren van het Account. Ook dient Klant direct melding te maken bij Leverancier, zodat deze eventueel aanvullende maatregelen kan nemen.

Artikel 11 - Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien SANKAL Hosting & Services op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan SANKAL Hosting & Services worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SANKAL Hosting & Services is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal SANKAL Hosting & Services opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor SANKAL Hosting & Services van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 13 - Levering en levertijd

 1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 13 - Copyright

 1. Alle aan SANKAL Hosting & Services verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door SANKAL Hosting & Services ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door SANKAL Hosting & Services voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten. 

Artikel 14 - Rechten van intellectueel eigendom

 1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Leverancier van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) verboden om met gebruikmaking van de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

  a. een kwaadaardige inhoud (zoals virussen, malware of andere schadelijke software) bevatten of een verwijzing hiernaar bevatten; 

  b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatdra-gend zijn; 

  c. informatie bevatten over (of die behulpzaam kunnen zijn bij) het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; 

  d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of een andere grondslag verwerken van persoonsgegevens van derden; of 

  e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten.

 3. Het is Klant slechts toegestaan om met gebruik van de Diensten (ongevraagde) commerciële, charitatieve of ideële communicatie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 4. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert en slechts voor zover deze mogelijkheid in de Overeenkomst niet is uitgesloten.
 5. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Leverancier of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Leverancier, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, zijn klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 6. Klant vrijwaart Leverancier en zal Leverancier schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of het Materiaal dat door Klant, de klanten van Klant en of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.
 7. Indien naar het oordeel van Leverancier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Leverancier mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien en voor zover Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Klant de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico.
 9. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Leverancier dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. SANKAL Hosting & Services en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van SANKAL Hosting & Services zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 16 - Notice and takedown

 1. Indien een derde Leverancier erop wijst of als Leverancier zelf constateert dat er met gebruik van de Diensten bepaalde materialen worden opgeslagen of verspreid waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met wet- en regelgeving of de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Leverancier de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.
 2. Leverancier zal Klant in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren en zo nodig maatregelen te nemen. Indien Klant dit nalaat, kan Leverancier zelf alle redelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde gegevens worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, of dat de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd. In spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld wanneer Leverancier meldingen ontvangt omtrent de mogelijke aanwezigheid van kinderpornografie) kan Leverancier direct ingrijpen, zonder Klant te waarschuwen. Indien Klant een Consument is, is direct ingrijpen door de Leverancier alleen mogelijk in de vorm van verwijdering of blokkade van de onrechtmatige materialen. Wel blijven in dat geval de wettelijke (opschortings)rechten van Leverancier onverkort van toepassing.
 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare materialen, dan is Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. Leverancier kan hierbij de betreffende materialen en alle relevante informatie over Klant en derden (waaronder klanten van Klant) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Klant, diens klanten of de eindgebruikers als gevolg van een afsluiting van de Diensten of het verwijderen van materialen in het kader van de in dit artikel beschreven procedure.
 5. Leverancier is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Klant of de betreffende eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
 6. Klant vrijwaart Leverancier voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen of verspreid een inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

Artikel 17 - Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het verstrekken en/of beheren van domeinnamen en/of IP-adressen, zijn de bepalingen van dit Artikel 8 van toepassing.
 2. Bij het verstrekken of beheren van domeinnamen treedt Leverancier op als bemiddelaar tussen Klant en de leverancier van de domeinnaamregistratie- en domeinnaambeheersdiensten. Klant machtigt Leverancier hier, alsmede de overige handelingen beschreven in dit Artikel 8, expliciet toe. 
  Leverancier heeft geen invloed op het distributieproces van domeinnamen. Leverancier heeft niet de verplichting om de continuïteit of het bestaansrecht van een geregistreerd domein te garanderen.
 3. Beschikbaarstelling, aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen en Réseaux IP Européens (RIPE) bij IP-adressen. Leverancier geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning.
 4. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. De diverse domeinen worden door verschillende, meestal nationale organisaties beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen (algemene) voorwaarden met betrekking tot het registreren van de betreffende domeinen en sub-level-domeinen, evenals hun eigen reglement in zake van domeinnaamgeschillen. Indien domeinnamen het onderwerp van de Overeenkomst zijn, zullen de additionele voorwaarden van onder andere iedere relevante gTLD (general Top Level Domain) en ccTLD (country code Top Level Domain) gelden. De betreffende aanvullende voorwaarden zijn raadpleegbaar via het Overzicht Aanvullende Voorwaarden.
 5. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Leverancier, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam of het IP-adres is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 6. Klant stelt Leverancier steeds onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 kalenderdagen, en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de domeinhouder.
 7. Klant dient bij het gebruik van domeinnamen en IP-adressen alle wet- en regelgeving en alle door de registrerende instanties gestelde voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik geschiedt volledig onder de verantwoordelijkheid van Klant. Klant vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam of IP-adres namens of door Klant. Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam (bijvoorbeeld in het geval van beëindiging door Klant zelf of door beslissingen in domeinnaamgeschillen) of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen en Klant heeft in die gevallen geen recht op een vervangende domeinnaam of restitutie, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier. 
 8. Ondanks hetgeen bepaald in Artikel 8.2 heeft Leverancier het recht de domeinnaam of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel (indien toepasselijk) op zijn eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 
 9. De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in het beheer van Leverancier of zijn leveranciers en kunnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij een eventuele beëindiging van de Overeenkomst niet worden meegenomen. Meerdere klanten van Leverancier kunnen onder een bepaald IP-adres opereren. Leverancier heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Klant toe te wijzen.
 10. In geval van beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Leverancier, ondanks zijn bemiddelende rol, gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen, zonder enigerlei aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 18 - SSL/TLS-certificaten

 1. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het verstrekken en/of beheren van SSL/TLS-certificaten, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. De aanvraag- en toekenningsprocedure van SSL/TLS-certificaten is onderworpen aan de regels en procedures van de certificaatautoriteit die het SSL/TLS-certificaat uitgeeft. De desbetreffende certificaatautoriteit beslist over de toekenning van het SSL/TLS-certificaat en zal daartoe de nodig geachte controles uitvoeren. Leverancier vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 3. Het SSL/TLS-certificaat is geldig voor de overeengekomen periode, tenzij het voortijdig wordt ingetrokken. Leverancier (ondanks zijn bemiddelende rol) en de betreffende leverancier kunnen het SSL/TLS-certificaat onmiddellijk intrekken indien:

  a. blijkt dat Klant onjuiste informatie heeft verstrekt ten behoeve van het verkrijgen van het SSL/TLS-certificaat; of

  b. de betrouwbaarheid van het SSL/TLS-certificaat naar het oordeel van Leverancier en/of de betreffende leverancier in het gedrang is gekomen.

  c. Klant dient zich bij het gebruik van het SSL/TLS-certificaat te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en alle voorwaarden die door de certificaatautoriteit worden gesteld.

 4. Klant dient bij het gebruik van het SSL/TLS-certificaat alle wet- en regelgeving en alle door de certificaatautoriteit gestelde voorwaarden in acht te nemen. Leverancier zal naar deze voorwaarden verwijzen tijdens de bestelprocedure.
 5. Indien het SSL/TLS-certificaat wordt ingetrokken, heeft Klant geen recht op een vervangend SSL/TLS-certificaat of restitutie van de kosten voor het SSL/TLS-certificaat door Leverancier, tenzij de intrekking te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Leverancier. In een dergelijk geval zal Leverancier een nieuw SSL/TLS-certificaat leveren ter vervanging voor de resterende periode van het oorspronkelijke SSL/TLS-certificaat. In andere gevallen dient door Klant eventueel beroep te worden gedaan op de voorwaarden van de betreffende certificaatautoriteit.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Leverancier zich in redelijkheid inspannen om Klant te informeren voordat het SSL/TLS-certificaat vervalt en dient te worden verlengd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om SSL/TLS-certificaten tijdig te verlengen.

Artikel 19 - Installatie en configuratie van software

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Klant zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de Diensten. Leverancier kan kosten in rekening brengen bij Klant voor eventuele ondersteuning in dit kader.
 2. Behoudens en voor zover dit uit de aard van de Dienst volgt (bijvoorbeeld in het geval van non-managed virtual private servers), heeft Klant niet het recht om zelfstandig aanpassingen te maken of om software te installeren binnen door Leverancier beheerde Diensten (zoals maar niet beperkt tot online werkplekken en virtual private servers) zonder schriftelijke toestemming van Leverancier. 
 3. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het installeren en/of configureren van software, is Artikel 10.4 van toepassing. 
 4. Indien Klant zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant, tenzij Klant de gewenste wijziging vooraf aan Leverancier heeft gemeld en Leverancier deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Leverancier kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 20 - Dedicated hosting

 1. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op dedicated hosting, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. Leverancier stelt aan Klant eigen hardware ter beschikking in het geval van dedicated hosting. De opslagruimte en capaciteit van de hardware worden derhalve niet gedeeld met andere klanten van Leverancier. De hardware is en blijft eigendom van Leverancier.
 3. Klant heeft géén recht op toegang tot de serverruimte, tenzij hij op grond van Overeenkomst expliciet verantwoordelijk is voor de installatie en/of het onderhoud met betrekking tot de hardware en toegang noodzakelijk is in licht daarvan.
 4. Leverancier heeft het recht om aan Klant andere hardware toe te wijzen, mits de vervangende hardware in redelijkheid voldoet aan de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden. Leverancier zal in een zodanig geval vooraf met Klant een plan-van-aanpak maken voor de geplande verhuizing, behoudens spoedeisende gevallen.

Artikel 21 - Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. SANKAL Hosting & Services kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. SANKAL Hosting & Services heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 22 - Doorlevering van diensten

 1. enzij Klant een Consument is en indien uit de aard van een betreffende Dienst blijkt dat deze bedoeld is voor doorlevering en/of voor zover de Overeenkomst (mede) expliciet ziet op het doorleveren van Diensten, zijn de bepalingen van dit  artikel van toepassing. 
 2. Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”). Klant kan dit uitsluitend doen in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Klant en zonder de naam van Leverancier als toeleverancier of onderaannemer expliciet (bijvoorbeeld middels de dienstenomschrijvingen of advertenties) kenbaar te maken (hierna: “White-Label” doorlevering), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Klant vrijwaart Leverancier en stelt Leverancier schadeloos van alle claims door zijn Klant. Leverancier mag ook bij overtredingen van deze Algemene Voorwaarden door die Klant onverkort optreden. 
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, handelt Klant in het geval van reselling in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om voor of namens Leverancier overeenkomsten te sluiten dan wel de indruk te wekken dat hij als agent of vertegenwoordiger van Leverancier optreedt.
 4. Klant is in het geval van doorlevering zelf verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning omtrent de doorgeleverde Diensten van Leverancier aan zijn klanten.
 5. Klant dient aan zijn klanten tenminste dezelfde verplichtingen op te leggen als die Leverancier hanteert met betrekking tot de Diensten. Leverancier kan verlangen dat Klant hiervan bewijs overlegt. In het geval van doorlevering van Diensten in het kader van domeinnaamregistratie dient Klant, indien Leverancier hierom vraagt, inzage te geven in de opdrachtbevestigingen met betrekking tot de registratie van de domeinnamen ten behoeve van de klanten van Klant.
 6. Het niet of niet-tijdig betalen van klanten aan Klant, ontslaat Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier.
 7. Klant mag, indien is overeengekomen dat de doorlevering anders dan op een White-Label wijze zal plaatsvinden, enkel op zakelijke wijze communiceren dat hij gebruik maakt van de Diensten en mag voor het overige géén gebruik maken van handelsnamen, merknamen, logo’s of andere onderscheidingstekens van Leverancier zonder daartoe expliciete toestemming te hebben ontvangen. Klant zal eventuele aanwijzingen van Leverancier over het gebruik van dergelijke onderscheidingstekens steeds strikt opvolgen.
 8. Leverancier zal primair via Klant contact zoeken met klanten van Klant. In spoedeisende gevallen, zoals bij (dreigende)schade of overlast voor derden door activiteiten van de betreffende klant, heeft Leverancier echter het recht om direct contact op te nemen met de klanten van Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Klant is jegens Leverancier te allen tijde volledig aansprakelijk voor hetgeen zijn klanten doen of nalaten via de door Leverancier geleverde Diensten. Klant zal Leverancier vrijwaren voor eventuele claims van derden in dit kader.
 10. In het geval van opzegging of ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant, heeft Leverancier het recht om de klanten van Klant te benaderen en een aanbod te doen teneinde de Diensten zelf voort te zetten dan wel de Diensten dooreen andere wederverkoper te laten voortzetten. Op eerste verzoek van Leverancier zal Klant alle hiervoor benodigde (contact)gegevens verstrekken.

Artikel 23 - Meerwerk

 1. Klant kan Leverancier op ieder moment verzoeken tot het verrichten van werkzaamheden die buiten de Overeenkomstvallen (oftewel verzoeken om “meerwerk”). Leverancier is echter niet verplicht om dergelijke verzoeken in te willigen.
 2. Leverancier zal Klant in het geval van meerwerk vooraf informeren over de hiermee gepaard gaande (geschatte) kosten en zal het meerwerk pas uitvoeren na akkoord van Klant. Het voorgaande geldt echter niet bij meerwerk dat noodzakelijk is in het kader van de reeds overeengekomen Diensten. Dergelijk meerwerk kan zonder toestemming van Klant op basis van nacalculatie worden uitgevoerd.
 3. Leverancier zal bij het uitvoeren van meerwerk telkens uitgaan van de overeengekomen tarieven, of bij het ontbreken daarvan van de gebruikelijke tarieven. Leverancier kan verlangen dat er voor het uitvoeren van het meerwerk een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 24 - Opslag- en datalimieten

 1. Leverancier kan een maximum stellen aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 2. Bij overschrijding is Leverancier gerechtigd om aanvullende kosten in rekening te brengen, dan wel om (na schriftelijke waarschuwing) het gebruik van de Diensten te beperken of te reduceren naar de toegestane capaciteit.
 3. Indien er een bepaalde limiet of capaciteit geldt voor de Diensten, kan deze in overleg met Leverancier naar boven of beneden worden bijgesteld. Een verhoging of upgrade van de Diensten kan met directe ingang worden doorgevoerd, een verlaging of downgrade kan echter slechts tegen de datum van de eerste verlenging van de Overeenkomst en daarna tegen het eind van iedere maand worden doorgevoerd, met inachtneming van een notificatietermijn van één (1) maand.
 4. Een eventueel aan Klant toegekend tegoed aan dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, een andere overeenkomst dan wel een andere klant van Leverancier.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens dan wel het niet juist functioneren van de Diensten indien Klant een afgesproken limiet (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) overschrijdt.

Artikel 25 - Fair use

 1. Indien er voor de Diensten geen limiet is gesteld aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom), is op de betreffende Diensten een “fair use” beleid van toepassing. 
 2. Leverancier kan nadere invulling geven aan het fair use beleid, welke in dat geval schriftelijk aan Klant beschikbaar wordt gesteld of via de Website kan worden geraadpleegd. Leverancier behoudt zich het recht voor om het beleid tussentijds aan te passen of aan te vullen en zal Klant in een zodanig geval vooraf schriftelijk op de hoogte stellen. 
 3. Indien een expliciet omschreven fair use beleid ontbreekt, zal hieronder worden verstaan dat Klant maximaal twee keer de capaciteit mag gebruiken die andere klanten van Leverancier die dezelfde of vergelijkbare Diensten afnemen onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. 
 4. Indien het gebruik van de Diensten het fair use beleid overschrijdt, is Leverancier gerechtigd om de Diensten te limiteren of te blokkeren, dan wel Klant een alternatieve Dienst aan te bieden. Leverancier is bij een overschrijding niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de Diensten.

Artikel 26 – Derden

 1. SANKAL Hosting & Services is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door SANKAL Hosting & Services doorgevoerd.
 2. SANKAL Hosting & Services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 27 - Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

 1. Leverancier zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Leverancier biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 2. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, al dan niet als onderdeel van de geleverde Diensten, kan tot gevolg hebben dat de Diensten tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Indien Leverancier voorziet dat bepaald onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid, zal Leverancier zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de Diensten beperkt is
 3. Leverancier zal zich inspannen om geplande onderhoudswerkzaamheden, al dan niet als onderdeel van de geleverde Diensten, ten minste twee Werkdagen van tevoren aan te kondigen. Spoedonderhoud kan echter op ieder moment worden uitgevoerd, ook zonder voorafgaande aankondiging richting Klant.
 4. Leverancier zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand, tijdens Kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.  Verzoeken tot ondersteuning van Klant die niet eenvoudig kunnen worden afgehandeld, zulks naar oordeel van Leverancier, worden aangemerkt als “meerwerk”. Voor deze verzoeken geldt derhalve de procedure zoals neergelegd in Artikel 15. 
 5. Leverancier spant zich in om op elke ondersteuningsvraag zo snel mogelijk te reageren, maar geeft hierover – tenzij anders overeengekomen in de Service Level Agreement (SLA) – geen garanties.
 6. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het onderhouden van software door Leverancier, zijn de bepalingen van Artikel 18.7 tot en met Artikel 18.9 van toepassing. 
 7. Leverancier zal zich inspannen om de bij de Dienst gebruikte software up-to-date te houden. Leverancier is hierbij op zijn beurt echter afhankelijk van zijn leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt. 
 8. Leverancier zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Leverancier, zich inspannen Klant hier vooraf over te informeren.
 9. Leverancier zal zich inspannen om door Klant verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, Leverancier is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

Artikel 28 - Backups

 1. Tenzij anders overeengekomen rust er geen plicht op Leverancier om reservekopieën (back-ups) te maken. Leverancier kan er zelf voor kiezen om back-ups te maken. Deze back-ups worden dan gemaakt voor het geval van een storing aan de zijde van Leverancier. Klant kan daarnaast met Leverancier overeenkomen dat hij tegen vergoeding Diensten afneemt in het kader van het maken en aan Klant beschikbaar stellen van back-ups. Slechts in dat geval zijn de overige bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. lle inspanningen zoals geleverd door Leverancier in het kader van de back-ups ten behoeve van de Klant en op verzoek van Klant, worden tegen additionele vergoeding geleverd. Voor zover Partijen niet anders zijn overeengekomen, wordt de vergoeding berekend op basis van het op dat moment door Leverancier gehanteerde uurtarief.
 3. Klant is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data en eventueel herstel (en de daaraan voorafgaande controle) van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging.

Artikel 29 - Eigendomsvoorbehoud / Intellectueel eigendom

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan SANKAL Hosting & Services. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door SANKAL Hosting & Services vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door SANKAL Hosting & Services of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van SANKAL Hosting & Services.
 4. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Leverancier ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.
 5. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. 
  Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen of als gevolg van dwingend recht.
 6. Tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen van Leverancier of diens licentiegevers te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen van Leverancier of diens licentiegevers.
 7. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 30 - Klantdata

 1. Alle rechten op Klantdata, met inbegrip van eventuele hierop rustende Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Klant. Leverancier zal hierop geen eigendomsaanspraken doen.
 2. Klant verstrekt hierbij een beperkt gebruiksrecht aan Leverancier om de Klantdata te gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor zover dit nodig is ten behoeve van de levering van de Diensten.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Leverancier niet gehouden tot het inladen en/of migreren van Klantdata als onderdeel van de Diensten. Leverancier kan voor ondersteuning in dit kader afzonderlijke kosten bij Klant inrekening brengen.
 4. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden van beëindiging, zal Leverancier de Klantdata zo spoedig mogelijk vernietigen of verwijderen, echter met inachtneming van het bepaalde in artikel Exit-regeling.

Artikel 31 - Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. 
 2. De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Leverancier, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief btw).
 3. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Leverancier.
 4. Leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit Artikel 24 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.
 6. Enige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet jegens Consumenten. Jegens Consumenten gelden de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet.
 7. Klant is jegens Leverancier aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Leverancier tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 32 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is SANKAL Hosting & Services gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. SANKAL Hosting & Services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop SANKAL Hosting & Services geen invloed kan uitoefenen.
 4. Leverancier is niet verplicht tot nakoming van de Overeenkomst indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Eventuele liquiditeitsproblemen aan de zijde van Klant kwalificeren uitdrukkelijk niet als overmacht.
 5. Onder overmacht van Leverancier wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:

  a. noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag);

  b. storingen in telecommunicatie-infrastructuur en internet die buiten de macht van Leverancier ligt, waaronder bijvoorbeeld storingen in de registers van IANA, RIPE of SIDN, of (d)dos aanvallen;

  c. een verstoring in de (stroom-)infrastructuur van derden buiten het datacenter;

  d. tekortkomingen van leveranciers van Leverancier, die Leverancier niet kon voorzien en waar Leverancier diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;

  e. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Klant het gebruik aan Leverancier heeft voorgeschreven;

  f. overheidsmaatregelen;

  g. onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);

  h. algemene vervoersproblemen;

  i. natuurgeweld; en

  j. stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

 6. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding.
 7. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de andere Partij.

Artikel 33 - Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De ontvangende Partij zorgt dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming
 3. De plicht tot het geheimhouden van vertrouwelijke informatie geldt niet indien en voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat deze:

  a. voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;

  b. verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;

  c. beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiektoegankelijke websites of diensten; 

  d. onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.

 4. Indien een Partij een bevel tot afgifte van vertrouwelijke informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
 5. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 34 - Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. SANKAL Hosting & Services kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SANKAL Hosting & Services gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. SANKAL Hosting & Services heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens SANKAL Hosting & Services niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SANKAL Hosting & Services zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van SANKAL Hosting & Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de aanvankelijke duur van de Overeenkomst één (1) jaar. Het is Partijen niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de gevallen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden of in andere onderdelen van de Overeenkomst expliciet een uitzondering is gemaakt.
 6. Indien Klant geen Consument is, zal de Overeenkomst na afloop telkens automatisch en stilzwijgend worden verlengd met additionele periodes die gelijk zijn aan de aanvankelijke duur, tenzij een Partij minstens een (1) maand voor afloop door de andere Partij schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van diens wens om de Overeenkomst niet te verlengen.
 7. Indien Klant een Consument is, wordt de Overeenkomst na afloop van de aanvankelijke duur omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Overeenkomst voor onbepaalde tijd in dat geval na omzetting te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand.
 8. Leverancier heeft het recht om de Overeenkomst met directe ingang (geheel of gedeeltelijk) op te schorten dan wel de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te zeggen of te ontbinden, indien: 

  a. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en de tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling herstelt. Een voorafgaande ingebrekestelling is echter niet noodzakelijk in de gevallen waarin het verzuim op grond van de wet van rechtswege intreedt; 

  b. Klant faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling krijgt verleend, het bedrijf van Klant wordt geliquideerd of diens bedrijfsactiviteiten worden gestaakt; 

  c. door vertraging aan de zijde van Klant niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities voldoet; of 

  d. er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt, of waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.

 9. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Leverancier is uitgevoerd.
 11. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort. Dit is niet van toepassing indien Klant een Consument is. In dat geval gelden de wettelijke opschortingsrechten.
 12. Indien een ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Leverancier recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat. 
 13. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Leverancier op Klant onmiddellijk opeisbaar.
 14. Indien Klant bepaalde (onderdelen van) Diensten zelf kan deactiveren, uitschakelen of verwijderen, is Klant er zelf voor verantwoordelijk om dit uit te voeren vóór de datum waarop de Overeenkomst eindigt. Als Klant dit nalaat, kan Leverancier kosten in rekening brengen voor het beschikbaar houden van de Diensten en wordt de Overeenkomst geacht te zijn verlengd voor de periode dat de Diensten in gebruik zijn. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van Klant zal Leverancier de betreffende Diensten deactiveren, uitschakelen of verwijderen.

Artikel 35 - Exit-regeling

 1. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zal Leverancier zich inspannen om redelijke ondersteuning te bieden bij de migratie of overstap naar een andere dienst dan wel een andere ICT-toeleverancier, door middel van het ontsluiten van relevante gegevens en het verschaffen van toegang tot de te migreren onderdelen van de betreffende Dienst(en). 

  Eventuele hiermee gepaard gaande kosten komen volledig voor rekening van Klant. Leverancier draagt in geen geval zorg voor de daadwerkelijke overstap of migratie naar de nieuwe leverancier. Dit blijft de verantwoordelijkheid van Klant.

 2. Indien Klant gebruik wenst te maken van de in het vorige lid bedoelde exit-ondersteuning, dient Klant hiervoor uiterlijk op de datum waarop de Overeenkomst eindigt een schriftelijk verzoek bij Leverancier in te dienen. 
 3. Leverancier is pas gehouden om de hierboven genoemde medewerking te verlenen aan de migratie of overstap van Klant indien alle door Klant verschuldigde bedragen en eventuele andere verplichtingen uit de Overeenkomst volledig zijn voldaan of nagekomen.
 4. Klant heeft geen toegang tot de eventueel door Leverancier gedane configuraties. In geen geval zullen de configuraties door Leverancier worden verstrekt indien de Overeenkomst wordt beëindigd. Deze zullen door Leverancier worden gewist. Klant heeft geen recht op restitutie van de installatie- en configuratiekosten.
 5. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt met speciale voorzorgen om het wissen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, onomkeerbaar, te maken.

Artikel 36 - Privacy

 1. Uw persoonsgegevens worden door SANKAL Hosting & Services slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van SANKAL Hosting & Services. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. SANKAL Hosting & Services verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Bijlage 1 | Verwerking van persoonsgegevens

Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. Alle met een beginhoofdletter geschreven begrippen hebben zowel in enkelvoud als in meervoud de betekenis zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Leverancier zal echter worden aangeduid met de term “Verwerker” en Klant met de term “Verwerkingsverantwoordelijke”, onafhankelijk of Klant zelf een verwerker is richting haar klanten. Indien definities worden gebruikt die overeenkomen met de definities in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), zullen deze definities dezelfde betekenis hebben. De inhoud van deze bijlage zal hierna worden aangeduid als “Verwerkersovereenkomst”.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking 

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. Verwerker spant zich in om, in het kader van de hiervoor bedoelde werkzaamheden, de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. 

1.3. Verwerker levert primair hostingdiensten. Het verwerken van persoonsgegevens is hierbij een bijkomstigheid. In beginsel zal Verwerker de persoonsgegevens namelijk niet inzien. In dit kader kan gedacht worden aan het door Verwerkingsverantwoordelijke opslaan van gegevens op systemen van Verwerker. Hierdoor verwerkt Verwerker in veel gevallen automatisch alle categorieën persoonsgegevens en alle categorieën betrokkenen die Verwerkingsverantwoordelijke via de hostingdiensten opslaat.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke voor de in artikel 1 bedoelde doeleinden. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken. 

2.2. Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de AVG. 

2.3. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of anderszins onredelijk zijn.

2.4. Verwerker zal, indien dit redelijkerwijs binnen zijn invloedssfeer ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen. Dit betreft het verlenen van bijstand bij het vervullen van diens verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, zoals het verlenen van bijstand bij het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) en een voorafgaande raadpleging bij een verwerking met een hoog risico. Verwerker mag de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

2.5. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en Verwerker voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens eerste verzoek melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat ervoor in dat er bij landen buiten de EER sprake is van een passend beschermingsniveau. 

Artikel 4. Inschakelen van subverwerkers

4.1. Verwerker mag in het kader van de Verwerkersovereenkomst gebruik maken van subverwerkers.

4.2. De door Verwerker ingeschakelde subverwerkers ten tijde van het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen in Bijlage 1A. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, nieuwe of te wijzigen subverwerker(s), schriftelijk en binnen twee weken na verzending van de berichtgeving hierover van Verwerker schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken. Indien Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.

4.3. Bijlage 1A bevat tevens de identiteit en vestigingsplaats van de reeds ingeschakelde subverwerker(s). 

4.4. Verwerker zal aan de ingeschakelde subverwerkers overeenkomstige verplichtingen opleggen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht

5.1. Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden verstrekt. Verwerker draagt ervoor zorg dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen, contractueel verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij of zij kennisneemt.

Artikel 6. Meldplicht datalekken 

6.1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 van de AVG (hierna: “Datalek”). Daarbij zal Verwerker redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en verdere en toekomstige Datelekken te voorkomen.

6.2. Verwerker zal bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, ten aanzien van (nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van) het Datalek.

6.3. De kennisgeving aan de Verwerkingsverantwoordelijke omvat, voor zover op dat moment bekend, in ieder geval: 

a. de aard van het Datalek;

b. de (te verwachten) gevolgen van het Datalek; 

c. welke categorieën persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek; 

d. of en hoe de betreffende persoonsgegevens waren beveiligd; 

e. de (voorgestelde) maatregelen om de gevolgen van het Datalek te beperken of verdere Datalekken te voorkomen; 

f. de categorieën betrokkenen; 

g. het (geschatte) aantal betrokkenen; en 

h. eventueel afwijkende contactgegevens voor de opvolging van de melding.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

7.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.

7.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen 

8.1. Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.2. Verwerker zal op verzoek een overzicht van de beveiligingsmaatregelen verstrekken. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

a. Logische toegangscontrole, gebruikmakend van wachtwoorden of keys.

b. Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging.

8.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

8.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. 

Artikel 9. Controle

9.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de verplichtingen van Verwerker in deze Verwerkersovereenkomst te laten controleren. Verwerkingsverantwoordelijke kan dit maximaal eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding gebonden is, ingeval sprake is van een redelijk, schriftelijk gecommuniceerd en gegrond vermoeden van overtreding van deze Verwerkersovereenkomst. 

9.2. Indien er in een jaar reeds een controle door een onafhankelijke derde is uitgevoerd, kan Verwerker volstaan, in tegenstelling tot hetgeen is geregeld in het voorgaande lid, met het geven van toegang tot de relevante gedeelten van het rapport, indien er binnen datzelfde jaar wederom om een controle van naleving van de verplichtingen van Verwerker in de Verwerkersovereenkomst wordt verzocht. 

9.3. Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke besluiten gezamenlijk over de datum, het tijdstip en de omvang van de controle. 

9.4. De redelijke kosten voor het meewerken aan de controle worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren onafhankelijke derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen. 

9.5. De controle en de resultaten daarvan zullen door de Verwerkingsverantwoordelijke vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 10. Beëindiging Verwerkersovereenkomst

10.1. Bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Verwerkingsverantwoordelijke:

a. de persoonsgegevens zoals zich op de infrastructuur (onder beheer) van Verwerker bevinden, terugbezorgen aan Verwerkingsverantwoordelijke; of

b. de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen.

Inloggen of Registreren